Шта представаља сексуално
узнемиравње и уцењивање?

Сексуално узнемиравање је свако вербално, невербално или физичко понашање које има за циљ или представља повреду достојанства лица које ради, студира, које је у поступку уписа на студијски програм Факултета или је полазник програма које организује Факултет, а које је засновано на полу и/или роду или на сексуалној оријентацији, а које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење.

Међу облике сексуалног узнемиравања спадају: нежељене сексуалне примедбе или предлози, нежељени позиви (укључујући и поруке и објаве послате путем телефона, елекстронске поште, платформи друштвених мрежа и слично), нежељени физички додири, непримерени гестови, емоционално прогањање, нежељено упућивање вербалних и физичких предлога сексуалне конотације, физичко напаствовање, нежељено изношење шала и опаски које су полно обојене, укључујући алузије на пол и/или род и сексуалну оријентацију, претње, ругање и исмејавање који су полно и/или родно обојени или су сексуално конотирани, итд.

Сексуално уцењивање је свако понашање лица које, у намери тражења услуга сексуалне природе, узнемиравање и/или сексуалног узнемиравања, уцени другог да ће, у случају одбијања пружања тражених услуга, против њега или њему блиског лица: изнети нешто што може штетити њеној или његовој части и  угледу; онемогућити да добије или оствари одређено право или бенефит; пружити одговарајуће погодности (као што су унапређење, увећање зараде или било коју другу бенефицију) у случају пружања тражених услуга њему или њему блиском лицу.

Спречавање сексуалног уцењивања се спроводи без обзира на пол и/или род лица које врси уцењивање и без обзира на пол и/или род лица према ком се врши уцењеивање, као и без обзира на радноправни статус лица које врши или према коме се врши уцењивање.

Шта Факултет ради у погледу превенције
сексуалног узнемиравања и уцењивања?

На Филозофском факултету постоји повереник/повереница за заштиту равноправности, који/која је задужен/задужена за превенцију и спровођење активности које су усмерене на спречавање сексуалног узнемиравања запослених и студената/киња, као и за сузбијање сваког облика дискриминације, а посебно по основу пола, рода, родног идентитета и сексуалне оријентације.

Повереница за заштиту равноправности на Филозофском факултету у Београду је проф. др Лидија Радуловић (контакт: poverenica.filozofski@gmail.com).

На Факултету се организују информативно-едукативне активности за запослене и студенте/киње, најмање једном годишње, у виду радионица, трибина, предавања, итд. 

Поред тога, приликом закључивања уговора о раду или о радном ангажовању, Факултет се стара о томе да запослени/е буде упознат/е са садржином овог Правилника, а сваком студенту/кињи се, по упису на студијски програм, доставља обавештење о забрани дискриминације и сексуалног узнемиравања, о правима, дужностима и одговорностима студената/киње и запослених у вези са поштовањем те забране и о органима за спречавање сексуалног узнемиравања.

Како и коме могу да се обратим?

Консултативни поступак

Уколико сматраш да си био/била изложен/изложена сексуалном узнемиравању, односно уцењивању, можеш се ради консултација обратити једном од лица за подршку и помоћ, по твом избору.

Стручна лица за подршку и помоћ су:

Биљана Станковић, biljana.stankovic@f.bg.ac.rs

Јелена Врањешевић, jelena.vranjesevic@f.bg.ac.rs

Консултативни поступак је неформалан, није обавезујући и током поступка ће се водити рачуна о заштити твоје приватности.

Поступак по пријави

Како би покренуо/покренула поступак спречавања сексуалног узнемиравања, односно уцењивиања, потребно је да поднесеш писани захтев Сталној комисији коју чине:
- Зорица Ивановић, zorica.ivanovic@f.bg.ac.rs
- Ивана Јанковић, ivana.jankovic@f.bg.ac.rs
- Марија Радоман, xmarijax@gmail.com
- Валентина Лепојевић Коларић, valentinalepojevic@f.bg.ac.rs
- Mарина Зечевић

Писани захтев се доставља лично дипломираноj правници на Факултету, Валентини Лепојевић Коларић.

Факултет и сви учесници у поступку обавезују се на поштовање принципа поверљивости и заштите приватности и података о личности.

Правилник о заштити од сексуалног узнемиравања и уцењивања

Правилник

Презентација са најважнијим информацијама

Презентација

Често постављана питања

Да, уколико је непримерено понашање запосленог/запослене, односно студента/студенткиње, у вези са радом или студирањем.

Писани захтев Сталној комисији треба да садржи:

- име и презиме подносиоца/подносиље;
- име и презиме особе/особа која се наводи/наводе као извршилац/извршиоци сексуалног узнемиравања, односно уцењивања;
- временски период у коме је сексуално узнемиравање и/или уцењивање извршено;
- место догађаја;
- опис догађаја;
- имена сведока;
- друге информације које подносилац/подносиља сматра релевантним;
- потпис подносиоца/подносиље;
- датум подношења захтева.

Уколико је сексуално узнемиравање, односно уцењивање, извршено према студенту/студенткињи од стране запосленог/запослене или студента/студентиње, писани захтев могуће је поднети Сталној комисији најкасније до истека студентског статуса.

Уколико је сексуално узнемиравање, односно уцењивање извршено од стране студента/студенткиње према запосленом/ој или је извршено од стране запосленог/е према запосленом/ој, пријава Сталној комисији може се поднети у року од две године од извршеног сексуалног узнемиравања, односно уцењивања.

Рок за пријаву почиње да тече од дана када је последњи пут извршено понашање које представља сексуално узнемиравање, односно уцењивање. 

У току поступка спречавања сексуалног узнемиравања и уцењивања, лице које сматра да је претрпело сексуално узнемиравање, односно уцењивање, може изабрати особу од поверења из редова наставника/ца, сарадника/ца или студената/киња Филозофског факултета.

Особа од поверења може присуствовати приликом давања сваког исказа лица које сматра да је претрпело сексуално узнемиравање, односно уцењивање. Уз сагласност лица које је претрпело узнемиравање, односно уцењивање, особа од поверења може поднети писани захтев за заштиту од таквог поступања.

Након разговора, лице за подршку ће одлучити о даљим поступцима који могу бити:

- савет запосленом/ој или студенту/кињи на који начин да реагује;
- одвојен разговор са лицем које је вршило сексуално узнемиравање, уколико постоји сагласност лица и уколико је такво поступање целисходно у зависности од конкретног случаја;
- предлог декану Факултета да се облици наставе или рада обављају у другачијим условима;
- посредовање између страна у поступку, уколико постоји обострана сагласност и уколико је такво поступање целисходно у зависности од конкретног случаја.

Након пријема захтева, Стална комисија у року од пет дана именује комисију у ужем саставу за утврђивање околности конкретног догађаја, састављену од три лица из сталног састава комисије. 

Комисија у ужем саставу проверава пријаву, прикупља доказе, обавља разговоре са лицима која су именована у поступку. О свим прикупљеним чињеницама Комисија у ужем саставу води записник и о налазима писано обавештава чланове/це Сталне комисије у року од 15 дана од дана пријема одлуке о именовању.

Након што што Комисија у ужем саставу прикупи чињенице и о налазима писаним путем обавести чланове/це Сталне комисије, Стална комисија се у року од пет дана писано обраћа лицу које je наведено као извршилац сексуалног узнемиравања, односно уцењивања, упознаје га са пријавом и прикупљеним доказима и оставља му рок од осам дана да се о томе писано изјасни.

Након што Стална комисија прими и размотри сву документацију и записник Комисије у ужем саставу, а у року од 15 дана од дана пријема документације, утврдиће да се сексуално узнемиравање/уцењивање десило, или да поступање које је пријављено не представља сексуално узнемиравање/уцењивање у складу са Правилником, или да не постоји довољно доказа да се сексуално узнемиравање/уцењивање десило. Стална комисија доноси одлуку гласањем простом већином. 

Уколико се у поступку утврди да je сексуално узнемиравање, односно уцењивање извршено од стране запосленог/е, Стална комисија предлаже, а декан предузима одговарајуће мере у складу са прописима којима се уређују радни односи и општим актима Факултета. Уколико је узнемирање/уцењивање извршено према студенту/кињи од стране запосленог/запослене, запослени/а се изузима из свих облика рада са лицем које је претрпело узнемиравање/уцењивање. Мере које могу бити предузете према запосленом/ој који је извршио сексуaлно узнемиравање/уцењивање, у складу су са мерама које прописује чланом 23. Закона о спречавању злостављања на раду и члановима 101. и 102. Правилника о раду Филозофског факултета.

Уколико се у поступку утврди да je сексуално узнемиравање, односно уцењивање извршено од стране студента/киње, Стална комисија предлаже, а декан предузима одговарајуће мере у складу са прописима којима се уређује дисциплинска одговорност студената/киње.

Никакве штетне последице неће трпети лице које је покренуло поступак заштите, као ни лица која су била сведок сексуалног узнемиравања или пак која су охрабривала на покретање поступка заштите.

Такође, сви учесници у поступку обавезују се на поштовање принципа поверљивости и заштите приватности и података о личности.